ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών της στηρίζει και δεσμεύεται για την εγκατάσταση και την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015, με σκοπό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας της Α.Π. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε. έχει ως εξής:

 • Βελτίωση των υπηρεσιών και της εξυπηρέτησης των πελατών μας σε σχέση με τα παγκόσμια πρότυπα ποιότητας.
 • Παροχή υπηρεσιών που ανταποκρίνονται ή υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών μας σε χρόνο και ποιότητα.
 • Προστασίας και διαφύλαξης των Προσωπικών Δεδομένων.
 • Παροχή στους εργαζόμενους των απαραίτητων συνθηκών για την επιτυχή εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη των Στόχων Ποιότητας.
 • Διάθεση των απαιτούμενων πόρων και της σωστής διαχείρισης αυτών.
 • Συνεχή προσπάθεια συμμόρφωσης με το πρότυπο ISO 9001: 2015 από όλο το προσωπικό μας και επιπλέον προσπάθεια συνεργασίας με εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές που εργάζονται προς την ίδια κατεύθυνση συνεχούς βελτίωσης.
 • Ενίσχυση της χρήσης των βέλτιστων προληπτικών πρακτικών σε όλα τα επίπεδα καιεξασφάλιση αξιόπιστης διαχείρισης κινδύνων.
 • Συνεχής βελτίωση βασισμένη σε αποτελεσματικές διεργασίες, βέλτιστες πρακτικές και έρευνες πελατών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση των παραπόνων των πελατών και λήψη διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών.
 • Αύξηση των κινήτρων και των δεξιοτήτων του προσωπικού μας για να προσθέσουμε αξία στους πελάτες και την εταιρεία μας, μέσα από συνεχή κατάρτιση και ανάπτυξη.

Στόχοι Ποιότητας:

 • Η ικανοποίηση των πελατών με την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στον προβλεπόμενο χρόνο.
 • Η άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και παράπονα των πελατών της εταιρείας.
 • Η γνωστοποίηση της πολιτικής ποιότητας στο προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες αλλά και τους προμηθευτές της εταιρείας, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
 • Η ενθάρρυνση του προσωπικού, των εξωτερικών συνεργατών αλλά και των προμηθευτών, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του ΣΔΠ.
 • Η συνεχής Βελτίωση και Ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας ώστε να είναι ένα δυναμικό εργαλείο διοίκησης της εταιρείας.

Ο Προέδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ Α.Ε.

Μαραγκάκης Ανδρέας