ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Κατασκευή υποσταθμών
 • Ηλεκτροφωτισμοί
 • Αντλιοστάσια
 • Ηλεκτρικές υποδομές
 • Δίκτυα Μ.Τ. , Χ.Τ. & ασθενών ρευμάτων

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Χωματουργικά
  • Εκσκαφές τάφρων
  • Επιχώσεις
 • Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων
  • Βαρυτικών
  • Πιεστικών
 • Κατασκευή φρεατίων
 • Κατασκευή αντλιοστασίων

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Χωματουργικά
  • Καθαιρέσεις
  • Εκσκαφές θεμελίων
  • Αντιστηρίξεις
  • Επιχώσεις
 • Δομική κατασκευή
  • Οπλισμοί
  • Σκυροδέματα
  • Ξυλότυποι
  • Τοιχοποιίες
  • Επιχρίσματα
  • Χρωματισμοί
  • Δάπεδα
 • Μονώσεις
  • Θερμομονώσεις
  • Στεγανοποιήσεις
  • Θερμοπροσόψεις
 • Ηλεκτρολογικά
  • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
  • Φωτοβολταϊκά
  • Κάμερες – συναγερμοί
 • Υδραυλικά
  • Ύδρευση
  • Αποχέτευση
 • Μηχανολογικά
  • Ανελκυστήρες
  • Θέρμανση
  • Ψύξη
  • Πυροπροστασία
 • Περιβάλλων χώρος
 • Μεταλλικές κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

 • Κλαδέματα
 • Φυτεύσεις
 • Κατασκευή χλοοτάπητα
 • Επανασπορές
 • Υδροσπορές
 • Κατασκευή αρδευτικών συστημάτων

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ

 • Εργασίες καθαρισμού
 •  Εκσκαφές σε οποιοδήποτε έδαφος
 •  Επιχώσεις
 • Προστασία πρανών

ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

 • Χωματουργικά
  • Εκσκαφές
  • Καθαιρέσεις
  • Δάνεια-επιχώματα
  • Επενδύσεις πρανών – πλήρωση νησίδων
 • Οδοστρωσία
 • Ασφαλτικά
 • Σήμανση-ασφάλιση
  • ΣΑΟ
  • Κιγκλιδώματα-περιφράξεις
  • Πινακίδες
  • Διαγράμμιση
 • Τεχνικά έργα
  • Σκυροδέματα
  • Οπλισμοί
  • Επεξεργασία σκυροδεμάτων
  • Μονώσεις-αρμοί
  • Κράσπεδα
  • Πλακοστρώσεις
  • Σωλήνες
  • Στραγγιστήρια
  • Γεωϋφάσματα
  • Φρεάτια-βαθμιδωτά
  • Ρείθρα

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΓΚΟΛΦ

 • Χωματουργικά
 • Χάραξη
 • Καθαρισμοί
 • Μεταφυτεύσεις
 • Διαμορφώσεις
 • Στραγγίσεις
 • Τεχνικά έργα
 • Αρδευτικά δίκτυα
 • Κατασκευή λιμνών
 • Αντιδιαβρωτικά έργα
 • Κατασκευή Greens & TEES & FAIRWAY & BUNKERS κατά USGA
 • Φυτεύσεις
 • Συντήρηση   

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ)